Kayıt ve Kullanım Koşulları

  • İş bu kullanım ve satış koşullarında yer alan,

TemelSafinaz SYP, TemelSafinaz Sağlıklı Yaşam Platformu’na ait “www.temelsafinaz.com” adlı internet sitesini,

SİTE, “http://www.temelsafinaz.com” adlı alan adında bulunan web sitesini,

KULLANICI, SİTE’ye üye olan ve SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan hizmetlerden faydalanan gerçek kişiyi,

İŞLETME, SİTE’de ilan edilecek ve Site aracılığı ile İŞLETME tarafından satışa sunulacak hizmetleri, KULLANICI’ya bedeli karşılığında yine SİTE’de ilan edilecek koşul ve şartlarla sağlamayı kabul ve taahhüt eden gerçek ve tüzel kişileri,

HİZMET/LER, SİTE’de ilan edilecek ve Site aracılığı ile İŞLETME tarafından satışa sunulacak ve İŞLETME tarafından sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan hizmetleri ifade eder.

İŞLETME ve TemelSafinaz SYP birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel/gerçek kişilerdir. TemelSafinaz SYP, KULLANICI ile İŞLETME’yi bir araya getiren bir platform olup; TemelSafinaz SYP hiçbir surette HİZMETLER’in sağlayıcısı/sunucusu/ifa edicisi ve/veya İŞLETME’nin acentesi, bayii, vekili, temsilcisi vb. olarak addedilemez.

İŞLETME, KULLANICI’ya HİZMET’i sağlamakla tek mükellef ve HİZMET’in satıcısı ile sağlayıcısıdır. Diğer taraftan TemelSafinaz SYP yalnızca KULLANICI’ya ve İŞLETME’ye aracılık eder ve KULLANICI ile İŞLETME’nin tarafı olduğu temel hizmet veya ürün satış ilişkisinin tarafı değildir. HİZMETLER’in satıcısı tarafından sağlanacak/sunulacak/ifa edilecek HİZMETLER TemelSafinaz SYP’in taahhüt ve garantisi altında değildir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, TemelSafinaz SYP’in rolü İŞLETME ve KULLANICI’yı buluşturan platform olarak yorumlanmalıdır.

KULLANICI, SİTE’yi ziyaret etmekle veya kullanmakla veya üye olmakla, SİTE’nin kullanılmasına ilişkin bu koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de SİTE ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

TemelSafinaz SYP, SİTE’de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KULLANICI’nın, TemelSafinaz SYP bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra SİTE’yi üye olarak kullanmaya devam etmesi ve/veya SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından ilan ve teklif edilen satış ve hizmetlere katılması bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.

KULLANICI, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, TemelSafinaz SYP tarafından üyeliğinin iptal edilerek SİTE’yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte SİTE’yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.

TemelSafinaz SYP bu Kullanım Koşulları’nın ihlal edildiğini tespit ettiği durumlarda KULLANICI’nın hesabını herhangi bir sebep ya da kanıt göstermeksizin iptal edebilir. Bu durumda KULLANICI’nın SİTE aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. KULLANICI, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin TemelSafinaz SYP’dan herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  • Siteye Giriş

SİTE’ye giriş ve web sitesi sayfalarının çoğuna ulaşım için kayıt olmanız gerekmez ancak SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından ilan ve teklif edilen HİZMETLER’i satın almak için SİTE’ye üye olmak gerekmektedir.

  • Web sitesinin Kullanımı

Kullanıcı SİTE’yi kişisel amaçları için kullanabilir, yazdırabilir veya bazı materyalleri indirebilir ancak SİTE içeriğinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Bu materyal online ya da offline, TemelSafinaz SYP’in izni olmadan yeniden yayınlanamaz.

Bu SİTE üzerinde bulunan bütün kullanım hakları TemelSafinaz SYP tarafından sahip olunmaktadır, ve TemelSafinaz SYP’in izni olmadan kesinlikle çoğaltılamaz.

KULLANICILAR SİTE üzerinde sadece 1 hesap açabilir. SİTE yönetimi, birden çok hesap açan ya da açtığından şüphelenilen herhangi bir kişinin, promosyon ya da sunulan teklifleri kötüye kullanmaması için kapatma hakkına sahiptir.

KULLANICI, TemelSafinaz SYP aracılığı ile İŞLETME tarafından sunulan, ifa edilecek olan ve sağlanan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. KULLANICI’nın sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla TemelSafinaz SYP’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

TemelSafinaz SYP’in KULLANICI’larına verdiği hizmet, SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından satışa sunulan HİZMETLER’in KULLANICI’lar tarafından satın alınması ve SİTE’de ilan edilen koşul ve şartlarla kullanılması ile sınırlıdır.

KULLANICI, SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından ilan ve teklif edilen HİZMET’i yine SİTE’de ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak İŞLETME’den satın aldığını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI’nın satın almış olduğu HİZMET’in ilan edilen koşul ve şartlarında değişiklik talepleri kabul edilemez.

KULLANICI, TemelSafinaz SYP aracılığı ile İŞLETME’den satın aldığı HİZMET’i, aksi kararlaştırılmadıkça, kampanyada belirlenen koşullarla kullanacaktır. KULLANICI’nın ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, HİZMET’in ifa edilmesi sırasında veya en geç 7 (yedi) gün içinde KULLANICI’nın talebi doğrultusunda İŞLETME tarafından düzenlenerek KULLANICI’ya verilecektir. TemelSafinaz SYP, HİZMET’in sağlayıcısı/sunucusu veya ifa edicisi olmadığından bundan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

KULLANICI’nın TemelSafinaz SYP aracılığı ile satın aldığı HİZMET veya kodu, İŞLETME veya 3. kişiler tarafından düzenlenen başka kampanyalarla birleştirilemez.

KULLANICI, HİZMET’in kullanımı için verilen kodun veya SİTE kullanımı için kendisine verilen şifrenin çalınması veya 3. kişilerce kullanılması halinde TemelSafinaz SYP’in ya da İŞLETME’nin sorumlu olmayacağını kabul eder.

HİZMET’in kullanımı için verilen kodun geçerli olacağı tarih ve süreler SİTE’de satış koşul ve şartları ile birlikte ilan edilecek olup; bu süre içerisinde kullanılmayan Hizmet Kullanım Kodları geçerliliğini yitirecektir. KULLANICI, süresinde kullanılmayan Hizmet Kullanım Kodları nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, İŞLETME’nin münferit ve tek sorumlu olarak, HİZMETLER’e ilişkin, başta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren HİZMETLER için Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri de dahil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata, ayrıca HİZMETLER’in kapsamına girdiği her türlü kanun ve ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunu, bu mevzuatın satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği her türlü borcun ifası ve her türlü KULLANICI talebinden dolayı tek sorumlu olduğunu, İŞLETME’nin ilgili yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde TemelSafinaz SYP’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, TemelSafinaz SYP’in İŞLETME’nin HİZMETLER’i mevzuata uygun ve/veya taahhüt ettiği biçimde sağlayacağı yönünde hiçbir garantisi ve taahhüdü bulunmadığını ve TemelSafinaz SYP’dan bu nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağını, ilgili taleplerini yalnızca İŞLETME’ye yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak TemelSafinaz SYP, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen bu kapsamdaki KULLANICI başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve İŞLETME’ye rücu edebilir. Bununla birlikte, TemelSafinaz SYP işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

KULLANICI, TemelSafinaz SYP’in HİZMET’i sunan kişi olmayıp, yalnızca İŞLETME ile KULLANICI arasında aracılık yapmakta olduğunu kabul etmektedir. TemelSafinaz SYP, İŞLETME tarafından KULLANICI’ya sunulan ve/veya sağlanan HİZMET’in kusurlu ya da ayıplı olması ve/veya belirlenen süre içerisinde sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla sorumlu değildir. KULLANICI, bu türlü talepleri yalnızca İŞLETME’ye karşı ileri süreceğini, TemelSafinaz SYP’in bu yönde bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını, TemelSafinaz SYP’a karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak TemelSafinaz SYP, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMETLER dolayısıyla kendisine iletilen ayıplı ürün veya hizmetler kapsamında KULLANICI başvurularını, aracı olarak yerine getirebilir ve İŞLETME’ye rücu edebilir. Bununla birlikte, TemelSafinaz SYP işbu başvuruları tamamen kendi takdiri ile aracı olarak yerine getirebilecek olup; HİZMETLER dolayısıyla Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

İade Talepleri: 4077 sayılı kanun uyarınca tüketici niteliğini haiz KULLANICI yasada tanımlanan cayma hakkından faydalanabilir ve HİZMETLER’e ilişkin fırsat kodunu, ürün satımına ilişkin sözleşmelerde ürünün KULLANICI’ya teslim edildiği tarihten itibaren ve diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren 24 saat içerisinde iade edebilir.

İade talebi, e-posta veya yazılı olarak aracı olarak TemelSafinaz SYP’a iletilebilir. TemelSafinaz SYP çağrı merkezine iletilen iade taleplerinin, ilgili yasa gereği geçerli sayılması ve işleme alınması mümkün değildir.

Usulüne uygun olarak yapılmayan (yasal başvuru süresinden sonra veya belirtilen şekiller dışında yapılan) iade taleplerinde, TemelSafinaz SYP’in takdirinde olmak üzere, hizmet kuponunun geçerlilik süresi boyunca kullanıcı hesabına para iadesi yapılabilmektedir, ancak TEMELSAFİNAZ SYP bununla yükümlü tutulamaz.. Her hâlükârda geçerlilik süresi aşılmış olan iade talepleri işleme alınmamaktadır.

SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından satılan HİZMET’in, kullanılmasının İŞLETME’den randevu alınması ya da rezervasyon yaptırılması yoluyla kullanılacak olması halinde, randevu ve rezervasyon saat ve günleri, KULLANICI ile İŞLETME arasında belirlenecektir. Rezervasyon iptal ve değişiklikleri için KULLANICI’ya tanınmış olan süreler hizmet kullanım detaylarında belirtilmiştir. Bu sürelerin aşılması durumunda yaptırılan rezervasyon ve randevulara ilişkin hizmet kullanım kodları KULLANICI tarafından hizmete dönüştürülmüş sayılacaktır. Bu durumda TemelSafinaz SYP’in KULLANICI’ya herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Zaman zaman, etkinlikleri düzenleyen işletmeler hizmetin kullanımını muhtelif sebeplerle iptal edebilir veya erteleyebilirler. Bu gibi hallerde, eğer ilgili HİZMET’e ilişkin bedel TEMELSAFİNAZ SYP tarafından İŞLETME’ye ödenmişse KULLANICI’dan tahsil edilen bedelin KULLANICI’ya iadesi İŞLETME tarafından yapılacaktır. Eğer İŞLETME’ye aktarılan bedel ile TemelSafinaz SYP’in tahsil ettiği bedel arasında bir fark varsa, TemelSafinaz SYP’in yükümlülüğü bu fark bedeli ile sınırlıdır. TemelSafinaz SYP’in İŞLETME’ye aktardığı tutara ilişkin herhangi bir geri ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır.

  • Web Sitesi Ziyaretçi Yönetimi

Kişisel özel bilgiler hariç, gizlilik politikası çerçevesinde, SİTE’ye yüklenen, upload edilen hiçbir malzeme gizli olarak kabul edilmez. İtiraz halinde dahi TemelSafinaz SYP SİTE’ye yüklenen bu malzemeleri kullanabilir, kopyalayabilir ve dağıtabilir.

TemelSafinaz SYP, SİTE’de yer alan üyeliğe ilişkin KULLANICI kimlik ve şahıs bilgilerini, KULLANICI güvenliği ve kendi yükümlülüğünü ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. KULLANICI, bu bilgilerin TemelSafinaz SYP tarafından anılan amaçlarla kullanımına muvafakat eder. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif ve muhafaza edebilir.

Kullanırken, bu siteye veya siteden gönderilip, alınamayacak materyaller;

– gerekli izinler alınmamış olanlar

– ayrımcılık, vahşi öğeler, porno ve genel ahlaka aykırı görüntüler, ırkçı, başkalarını rahatsız edecek ve davaya konu olabilecek her turlu malzeme

– zararlı içeriğe sahip virüs, yazılım veya data

Bu görüntü veya içerikleri yükleyen kişilerin açıklanması konusunda, adli kişi ve kurumlar ile tam işbirliği yapılacaktır.

KULLANICI, SİTE’yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden TemelSafinaz SYP’in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçlerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, TemelSafinaz SYP ‘un altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, TemelSafinaz SYP ‘un açık ve yazılı iznini almadan, SİTE’nin içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, SİTE’nin yetkisiz çerçevelenmesi veya SİTE’ye yetkisiz bağlantı ya da SİTE’de bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere SİTE’nin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.

KULLANICI’nın, SİTE’yi başka bir SİTE’ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE’ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE’yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, KULLANICI bizzat üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul ve taahhüt etmektedir.

TemelSafinaz SYP, SİTE’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da SİTE’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da SİTE’ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. SİTE ve içeriği “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” esasında sunulmaktadır. TemelSafinaz SYP, KULLANICI’nın SİTE’den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. TemelSafinaz SYP, SİTE’nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. TemelSafinaz SYP, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

  • Başka Web sitelerine / sitelerinden bağlantı

Başka web sitelerine olan bağlantı sadece KULLANICI’nın daha iyi bir hizmet alması için sağlanmıştır. Bu site içerikleri TemelSafinaz SYP tarafından kontrol edilmemektedir ve TemelSafinaz SYP bu siteler hakkında sorumluluk kabul etmez. TemelSafinaz SYP hiç bir web sitesini önermez ya da size bu konuda tavsiye vermez. Başka web sitelerine girmek kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Başka bir web sitesine girildiğinde KULLANICI,

  1. a)     bu içeriğin TemelSafinaz SYP tarafından sağlanmadığını
  2. b)    TemelSafinaz SYP’in bu web sitesi ile herhangi bir bağlantıya sahip olmadığını

kabul eder.

TemelSafinaz SYP, SİTE üzerinde, TemelSafinaz SYP’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi İŞLETME’nin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, TemelSafinaz SYP tarafından, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve web sitesini veya web sitesini işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında TemelSafinaz SYP’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

TemelSafinaz SYP; SİTE’nin üçüncü şahıs KULLANICI’ları, TemelSafinaz SYP KULLANICI’ları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının TemelSafinaz SYP hizmetiyle ilgili ve TemelSafinaz SYP aracılığı ile kullanılan HİZMETLER’LE ilgili ya da KULLANICI’nın SİTE’yi ve/veya TemelSafinaz SYP hizmetini kullanmasıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder. TemelSafinaz SYP, herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların SİTE’yle bağlantılı veya SİTE’ye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

  • Yasal Uyarı

TemelSafinaz SYP www.Temelsafinaz.com sitesindeki bilgilerin tamamının doğru olduğuna dair bütün sorumlulukların yerine getirilmesini kabul eder, ancak, İŞLETME tarafından bildirilen ve TemelSafinaz SYP üzerindeki materyallerin tamamının doğruluğunu ve bütünlüğünü garanti etmez. SİTE üzerindeki materyalleri hiçbir ihbar suresi vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. SİTE üzerinde bulunan materyallerden güncel olmayan ve istisnai olarak doğru olmayanları olabilir ve fakat TemelSafinaz SYP, SİTE üzerindeki materyallerin tamamının güncel ve doğru olduğunu garanti etmez.

TemelSafinaz SYP, SİTE’de bulunan materyaller ile ilgili hiçbir şart veya garanti vermez. SİTE ile ilgili olarak, kanunların elverdiği maksimum sınırda, şart ve garantinin sağlanmadığını belirtiriz.

  • Yasal Haklar

Bu sözleşme tamamen Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu sözleşme ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık İstanbul mahkemeleri yetkilidir.